Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Elektryczny Baca (2008)

Singel av De Press

Spor

1 Elektryczny Baca
2 Za Granicom
3 Elektryczny Baca - Teledysk

Utgivelsesdata

Agencja Artystyczna MTJ CD Polen 2008